img0
img0

Gamification in the learning process

start
Start 22/07/24
weekly
Weekly 5 times
lessons
Lessons 5
duration
Duration 120 min
age
Age group 18+
count
Group members 6
Lesson price 13500 ֏ Lesson price 30 $ Lesson price 3370
֏
$
BUY
Description

The needs and demands of children are constantly changing, and we need new approaches and methods to effectively educate each next generation. M.A.M Academy offers a course for teachers working with young children, participating in which they will get acquainted with the features of game learning and acquire practical skills for self-creation and application of various game methods in the educational process.

The main topics of the course:

  • Psychological characteristics of primary school children.
  • The importance of games in the child's development process. Play as a means of stimulating learning motivation.
  • Game as a learning method. Goals and impact of different game methods

           - why is playing important in the learning process

           - how does the game contribute to the development of cognitive, social and emotional skills

           - what games can be practiced in the classroom

  • The use of educational games in the classroom. On the example of M.A.M courses, examples of successful implementation of game methods in the educational process.
  • Modern technologies as a tool for the formation of educational materials.

The course will be conducted:

Marina Avetyan, M.A.M Methodologist, Head of the Educational Department

Naira Melikyan, M.A.M Educational psychologist

Araks Arakelyan, M.A.M Psychologist-consultant

Mariam Harutyunyan, M.A.M Responsible for the design of educational materials, designer

decore
Teacher
Araks Arakelyan
level
Level Intermediate
globe
Type online
users
Participants 0
decore
decore
decore
Comments about the course
M.A.M-ը հասանելի է դարձնում «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» նպատակը՝ կրթելով ամբողջ աշխարհում ապրող հայ երեխաներին և տալով նույն գիտելիքն ու դաստիարակությունը` անկախ երեխայի բնակության վայրից։
Գոռ Մնացականյան
Լեզուն՝ անկասկած, ամենաորոշիչ ու կենտրոնական ուժն է հանդիսանում յուրաքանչյուր ազգի մշակույթի, դաստիարակության և տրադիցիաների պահպանման հարցում։ Դրա վառ ապացույցն է հայ ազգի հարյուրամյակների պատմությունը առանց պետականության։ Բնակվելով օտար երկրում, բայց տանը խոսելով հայերեն, միևնույն է երեխային անհրաժեշտ է տիրապետել գիրը և գրագետ խոսելու ունակությունը։
Կորյուն Ասատրյան
M.A.M is an ambitious educational project that delivers high-quality, authentic and practical Armenian language skills to children everywhere. The advanced technological platform successfully integrates both the linguistic and cultural components of language instruction, and is designed to meet the complex needs of contemporary child education.
Narek Sahakyan
Developing a stronger link between the Armenian diaspora and the homeland is of utmost importance in these difficult times. M.A.M is a unique project that connects children to their roots by providing culturally-relevant and practical Armenian instruction
Anna Kocharian
Other Special Products
Gamification in the learning process
30 $
18+ y.
5 lessons
Gamification in the learning process

The needs and demands of children are constantly changing, and we need new approaches and methods to effectively educate each next generation. M.A.M Academy offers a course for teachers working with young children, participating in which they will get acquainted with the features of game learning and acquire practical skills for self-creation and application of various game methods in the educational process.

The main topics of the course:

  • Psychological characteristics of primary school children.
  • The importance of games in the child's development process. Play as a means of stimulating learning motivation.
  • Game as a learning method. Goals and impact of different game methods

           - why is playing important in the learning process

           - how does the game contribute to the development of cognitive, social and emotional skills

           - what games can be practiced in the classroom

  • The use of educational games in the classroom. On the example of M.A.M courses, examples of successful implementation of game methods in the educational process.
  • Modern technologies as a tool for the formation of educational materials.

The course will be conducted:

Marina Avetyan, M.A.M Methodologist, Head of the Educational Department

Naira Melikyan, M.A.M Educational psychologist

Araks Arakelyan, M.A.M Psychologist-consultant

Mariam Harutyunyan, M.A.M Responsible for the design of educational materials, designer

Learn more