img0
img1
img2
img3
play
img0
img1
img2
img3

Gift Card_72 lessons

age
Age group 6+
BUY
Description

M.A.M offers a special gift, a M.A.M gift card for all her loved ones, for you.


With this card, your loved ones will get the opportunity of participating in 72 lessons and learn to write, read, and express themselves in Armenian. They`ll get to know the history and culture of Armenia, make new friends from different parts of the world, and learn to love their Armenian side.

Details:

M.A.M Gift Card's Cost: $1296 $1036

Number of classes included: 72 (cost per class: $18 $14.4)

Method of use: Participation in one M.A.M entire course (72 lessons)


* The card and the activation details will be sent to the email address specified on the buyer's page after the purchase.


There is nothing childish about believing in miracles. They actually exist. Every change or step forward or opportunity is the truest miracle. Miracles can be awarded to us or even created by us.

Now is the right time to create miracles ourselves.

Give your loved ones, the most important gift, the opportunity to learn their native language, get to know their roots, and love those.

Experience the pleasure of giving a gift that matters.

globe
Type online
users
Participants 0
decore
Comments about the course
M.A.M-ը հասանելի է դարձնում «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» նպատակը՝ կրթելով ամբողջ աշխարհում ապրող հայ երեխաներին և տալով նույն գիտելիքն ու դաստիարակությունը` անկախ երեխայի բնակության վայրից։
Գոռ Մնացականյան
Լեզուն՝ անկասկած, ամենաորոշիչ ու կենտրոնական ուժն է հանդիսանում յուրաքանչյուր ազգի մշակույթի, դաստիարակության և տրադիցիաների պահպանման հարցում։ Դրա վառ ապացույցն է հայ ազգի հարյուրամյակների պատմությունը առանց պետականության։ Բնակվելով օտար երկրում, բայց տանը խոսելով հայերեն, միևնույն է երեխային անհրաժեշտ է տիրապետել գիրը և գրագետ խոսելու ունակությունը։
Կորյուն Ասատրյան
M.A.M is an ambitious educational project that delivers high-quality, authentic and practical Armenian language skills to children everywhere. The advanced technological platform successfully integrates both the linguistic and cultural components of language instruction, and is designed to meet the complex needs of contemporary child education.
Narek Sahakyan
Developing a stronger link between the Armenian diaspora and the homeland is of utmost importance in these difficult times. M.A.M is a unique project that connects children to their roots by providing culturally-relevant and practical Armenian instruction
Anna Kocharian
Other Special Products