decore
decore

All Courses

label
Armenian Studies
18 $
8-13
32 lessons
Armenian Studies

Դասընթացը յուրօրինակ ճամփորդություն է ժամանակի և տարածության մեջ, որի նպատակներն են առեղծվածների երկիր Հայքի բացահայտումն ու ինքնաբացահայտումը։

Հայաստանի Հանրապետության մարզերով և Արցախի հանրապետությունով ճամփորդելիս կուսումնասիրենք նրանց գույները, երգերը, արվեստը, լեզուն, կծանոթանանք մեզնից շատ վաղ ապրած ամենատարբեր պատմական կերպարների հետ, կզրուցենք նրանց հետ, կփորձենք բացել նրանց՝ մեզ թողած գաղտնիքները։ Ճամփորդությունը միտված է ավելի լավ ճանաչելու ինքներս մեզ և ճանաչելով սիրելու և առժևորելու։ Համառոտ նկարագրություն՝ Դասընթացի ընթացքում երեխաները կհմտանան հայերեն կարդալու և գրելու գործընթացում, կհարստացնեն իրենց բառապաշարը, կծանոթանան հայոց պատմության կարևորագույն իրադարձությունների հետ, կբացահայտեն հայկական արվեստը, հայ ժողովրդական մշակույթը, կհաղորդակցվեն հայ հասակակիցների հետ, կմասնակցեն ճանաչողական խաղերի, բանավեճերի և խմբային աշխատանքների, կծանոթանան Հայաստանի բնությանը, աշխարհագրությանը, տեսարժան վայրերին, մարդկանց կյանքին ու կենցաղին։

Learn more
Armenian for beginners
18 $
18-70
48 lessons
Armenian for beginners

Accelerated course "Armenian for beginners" is explicitly designed for foreigners and Armenians whose primary language is not Armenian. The course includes topics relevant for adaptation in the country, which will be helpful in everyday life and work, as well as expand the educational horizons and penetration into the Armenian environment and national culture.

Any material is explained in an accessible form in the form of colorful understandable diagrams, illustrations, and analogies in the native language.

It all starts with the production of sounds because the phonetics in the Armenian language is different from others. Therefore, much attention is paid to stress and intonation when studying the Armenian language. We will help you learn and apply the basic grammatical constructions, words, and expressions necessary for communication.

It is not easy to learn the Armenian language, but if you approach the matter creatively, choosing the proper methodology, then any material will be accessible.


Methodology

At the initial stage of learning, a natural or emotional-semantic method is mainly used, according to which language learning should begin with understanding the meaning, not the form. It is proposed to learn a foreign language naturally, just as children learn to speak their native language.

At the first stage of the initial training cycle, the student is allowed to listen to the speech of a native speaker until he begins to gradually grasp the general meaning of what he has heard, progressively overcoming his fear of a foreign language.

At the end of the first cycle, when the Armenian speech no longer seems gibberish, the listener can not just study the language but spend an hour of class communicating in Armenian. Thus, the language barrier overcomes, and speech initiative arises – the main factor of foreign language proficiency.

At the end of the first cycle, which lasts about 2-3 months, listeners can already speak Armenian, read small texts, and watch short videos on the Internet.


Learning outcomes

At the end of the First level of the course, participants will be able to

• read and understand simple sentences, in particular, in ads, on posters, in restaurant menus, on shop windows, and understand the basic information of a minor, adapted text.

• understand the basic information (topic, main content, and communicative intentions) of short dialogues and monologues in everyday communication situations;

• be able to maintain a conversation about yourself, friends, family, working day, and free time.

• The volume of vocabulary will be up to 2,000 words.


Academic load

In addition to the main classroom hours, students devote no more than 30 minutes to extracurricular (independent) work on preparing for lessons.


Learn more