img0
img1
img2
img3
img4
img0
img1
img2
img3
img4

Armenian Studies_crash course

start
Start 01/07/24 | 01/08/24
weekly
Weekly 2 times
lessons
Lessons 8
duration
Duration 60 min
age
Age group 10-14
count
Group members 6
Lesson price 8100 ֏ Lesson price 18 $ Lesson price 2020
֏
$
BUY
Description

The course is a kind of journey through time and space, the purpose of which is the discovery and self-knowledge of Armenia, the land of secrets.

Traveling through the regions of the Republic of Armenia and the Republic of Artsakh, we will study their colors, songs, art, language, get acquainted with a variety of historical characters who lived long before us, communicate with them, try to uncover their secrets left to us. The journey is aimed at getting to know yourself better, to love and appreciate yourself.

Brief description: during the course, children will enrich their vocabulary, get acquainted with the most important events of Armenian history, discover Armenian art, they will get acquainted with their peers, take part in educational games, debates and group work, get acquainted with nature, geography, sights of Armenia, life and everyday life of people.

decore
Teacher
Alisa Melqonyan
level
Level Intermediate
globe
Type online
users
Participants 0
decore
decore
decore
Comments about the course
M.A.M-ը հասանելի է դարձնում «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» նպատակը՝ կրթելով ամբողջ աշխարհում ապրող հայ երեխաներին և տալով նույն գիտելիքն ու դաստիարակությունը` անկախ երեխայի բնակության վայրից։
Գոռ Մնացականյան
Լեզուն՝ անկասկած, ամենաորոշիչ ու կենտրոնական ուժն է հանդիսանում յուրաքանչյուր ազգի մշակույթի, դաստիարակության և տրադիցիաների պահպանման հարցում։ Դրա վառ ապացույցն է հայ ազգի հարյուրամյակների պատմությունը առանց պետականության։ Բնակվելով օտար երկրում, բայց տանը խոսելով հայերեն, միևնույն է երեխային անհրաժեշտ է տիրապետել գիրը և գրագետ խոսելու ունակությունը։
Կորյուն Ասատրյան
M.A.M is an ambitious educational project that delivers high-quality, authentic and practical Armenian language skills to children everywhere. The advanced technological platform successfully integrates both the linguistic and cultural components of language instruction, and is designed to meet the complex needs of contemporary child education.
Narek Sahakyan
Developing a stronger link between the Armenian diaspora and the homeland is of utmost importance in these difficult times. M.A.M is a unique project that connects children to their roots by providing culturally-relevant and practical Armenian instruction
Anna Kocharian
Other Special Products