img0
img1
img2
img3
img4
img0
img1
img2
img3
img4

Armenian Studies for teenagers

start
Start 30/06/24
weekly
Weekly 1 times
lessons
Lessons 48
duration
Duration 60 min
age
Age group 14-18
Lesson price 6500 ֏ Lesson price 14 $ Lesson price 1620
֏
$
BUY
Description

The course is a kind of journey through time and space, the purpose of which is the discovery and self-knowledge of Armenia, the land of secrets.

Traveling through the regions of the Republic of Armenia and the Republic of Artsakh, we will study their colors, songs, art, and language, get acquainted with a variety of historical characters who lived long before us, communicate with them, and try to uncover their secrets left to us. The journey is aimed at getting to know yourself better, to love and appreciate yourself. Brief description: during the course, children will enrich their vocabulary, get acquainted with the most important events of Armenian history, discover Armenian art, they will get acquainted with their peers, take part in educational games, debates, and group work, get acquainted with nature, geography, sights of Armenia, life and everyday life of people.

decore
Teacher
Anna Stepanyan
level
Level Intermediate
globe
Type online
users
Participants 0
decore
decore
decore
Comments about the course
M.A.M-ը հասանելի է դարձնում «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» նպատակը՝ կրթելով ամբողջ աշխարհում ապրող հայ երեխաներին և տալով նույն գիտելիքն ու դաստիարակությունը` անկախ երեխայի բնակության վայրից։
Գոռ Մնացականյան
Լեզուն՝ անկասկած, ամենաորոշիչ ու կենտրոնական ուժն է հանդիսանում յուրաքանչյուր ազգի մշակույթի, դաստիարակության և տրադիցիաների պահպանման հարցում։ Դրա վառ ապացույցն է հայ ազգի հարյուրամյակների պատմությունը առանց պետականության։ Բնակվելով օտար երկրում, բայց տանը խոսելով հայերեն, միևնույն է երեխային անհրաժեշտ է տիրապետել գիրը և գրագետ խոսելու ունակությունը։
Կորյուն Ասատրյան
M.A.M is an ambitious educational project that delivers high-quality, authentic and practical Armenian language skills to children everywhere. The advanced technological platform successfully integrates both the linguistic and cultural components of language instruction, and is designed to meet the complex needs of contemporary child education.
Narek Sahakyan
Developing a stronger link between the Armenian diaspora and the homeland is of utmost importance in these difficult times. M.A.M is a unique project that connects children to their roots by providing culturally-relevant and practical Armenian instruction
Anna Kocharian
Other Courses
"You are Armenian"
14 $
12-18 y.
52 lessons
"You are Armenian"

We often tell our children: “You are Armenian.” And what does it mean to be Armenian? Is being an Armenian an honor and happiness, or only pain and suffering? Every young Armenian should seek and find the answer to this question. And for this, first of all, you need to know and understand the Armenians and Armenia.

To this end, we have prepared a course that presents the most interesting pages of Armenia and Armenians, our language, literature, culture and history. We will travel together to the historical and cultural places of Armenia, read wonderful works of Armenian literature, study the peculiarities of our language, discuss today's problems and challenges facing our country and nation, together we will look for ways to solve them, learn how to search, distinguish and disseminate accurate information about Armenia, get acquainted with today's residents of Armenia and their lives, as well as with the achievements of Armenian sports, cinema and music, and, finally, we will consider today's prospects for studying, working and living in Armenia.

We are sure that by the end of this course, your child will proudly say: “I am Armenian."


Age group: 12 to 18 years.

Course level: Beginner.

Level of knowledge: elementary/basic.

Form of training: online - in real-time, group, up to 8 participants in each group

Classes are held: 2 times a week for 1 hour.

Course duration: 52 hours / 6 months

Result: development of writing and speaking skills, acquisition of historical and cognitive knowledge.


Learn more